Thông tin sản phẩm

Gas lạnh/냉매: R134a TOOWON Hàn Quốc

  Địa chỉ/주소: 562-20 Duryang-ro, Sacheon-si, Gyeongsangnam-dodo, Korea


XE CONTAINER VỀ KHO

창고로 반입된 컨테이너

BẢO QUẢN KHO

창고 보관

DÁN TEM KIỂM ĐỊNH,MÃ VẠCH

                    적합 스탬프, QR CODE

HÌNH VỎ BÌNH 1

                           냉매 박스 사진 1

HÌNH VỎ BÌNH 2

                          냉매 박스 사진 2

HÌNH VỎ BÌNH 3

                            냉매 박스 사진 3

                                                                                                       PHIẾU DỮ LIỆU AN TOÀN HÓA CHẤT

HFC 134a MSDS Toowon(VN).pdf