Thông tin sản phẩm

Gas lạnh/냉매 R134A, R404A, R407C TOOWON Hàn Quốc

  Địa chỉ/주소: 562-20 Duryang-ro, Sacheon-si, Gyeongsangnam-dodo, Korea

XE CONTAINER VỀ KHO

창고로 반입된 컨테이너

BẢO QUẢN KHO

창고 보관

DÁN TEM KIỂM ĐỊNH,MÃ VẠCH

                    적합 스탬프, QR CODE

HÌNH VỎ BÌNH R404A

R404A 냉매 박스 사진 

HÌNH VỎ BÌNH R407C

R407C 냉매 박스 사진 HÌNH VỎ BÌNH R134A

R134A 냉매 박스 사진 

HÌNH THÙNG R404A

R404A 박스 사진 

HÌNH THÙNG R407C

R407C 박스 사진 

HÌNH THÙNG R134A

R134A 박스 사진 

HFC 404a MSDS Toowon(VN).pdf
HFC 407C MSDS Toowon(EN).pdf
HFC 134a MSDS Toowon(VN).pdf